Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μοτοσυκλέτες

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 

Κατηγορίες:

Κατηγορία ΑΜ:  Μοτοποδήλατο μέχρι 50cc από 16 ετών

 

Κατηγορία Α1: Μοτοσυκλέτα μέχρι 125cc (αυτόματο ή με συμπλέκτη) από 18 ετών

 

 

Α2: Μοτοσυκλέτα μέχρι 48hp (αυτόματο ή με συμπλέκτη) από 20 ετών


 

Κατηγορία Α: Μοτοσυκλέτα ανεξάρτητου ιπποδύναμης από 24 ετών
(αν υπάρχει δίπλωμα κατηγορίας Α2 διετίας το όριο μειώνεται στα 22 έτη) 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (Έντυπο Α1)

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης

4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

5. Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση

6. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ

7. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για αρχική χορήγηση και των 27,02 ευρώ για επέκταση στην κατηγορία Α΄

8. Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης

9. Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση

10. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)

Παρατηρήσεις

Δικαιολογητικό 2: Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο (πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ.) από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης. 

admin

Ιστότοπος: www.mastorisf.gr